Приготування розчину натрій хлориду з заданою масовою часткою

Для приготування розчину натрій хлориду із заданою масовою часткоюспочатку розрахувати, скільки грамів NaCl і який об’єм води необхідно взяти для приготування 250 мл розчину. На технохімічних терезах відва-жити (з точністю до 0,01 г) обчислену масу натрій хлориду. Наважку NaCl перенести у стакан (місткістю 300 мл). Відмірити циліндром визначений об’єм дистильованої води, перелити її в стакан з наважкою натрій хлориду і перемішати скляною паличкою до повного розчинення кристалів солі. Утворений розчин перелити у мірний циліндр. Рівень рідини повинен бути нижче від краю циліндра на 3-4 см. Обережно опустити ареометр у розчин. Ареометр не повинен торкатись стінок циліндра. Відлік густини по рівню рідини здійснювати згори вниз. За таблицею Додатку 3 знайти і записати масову частку розчину відповідно до цієї густини. Якщо в таблиці значен-ня густини відсутнє, то масову частку розчину знайти методом інтерпол-ляції. Порівняти масову частку приготовленого розчину NaCl із заданою масовою часткою. Провести розрахунок молярної і нормальної концентра-цій, а також титру приготовленого розчину. Результати звести у таблицю:

Задана масова частка Густи-на, r1 Розраховані маси компо-нентів, г Густина експ., r2 Експериментальні концентрації Відносна похибка, О, %
NaCl Н2О w СМ СН T

Приготування розчину натрій хлориду заданої нормальної концент-рації з вихідного розчину методом розведення.

Розрахувати який об’єм вихідного розчину натрій хлориду (попередній дослід) необхідно взяти для приготування 250 мл розчину заданої нор-мальної концентрації. Для цього необхідно скористатися законом еквіва-лентів:

Злити розраховані об’єми хлориду натрію та води в чистий мірний циліндр, ретельно перемішати скляною паличкою, вимірити густину арео-метром.

Розрахувати нормальну концентрацію приготовленого розчину, по-рівняти її з заданою і обчислити відсоток похибки. Результати записати у таблицю:

Задана нормальна концентрація, СН Розраховані об’єми компонентів, мл Густина експ., r2 Експерименталь-на нормальна концентрація, СН Відносна похибка, О, %
NaCl Н2О

12. Контрольні запитання1. Що називається концентрацією розчину? Які найбільш поширені спо-соби її вираження ?
2. Ареометр показав густину сульфатної кислоти 1,105 г/мл. Яка масова частка, молярна, моляльна, нормальна концентрації цього розчину та титр?
3. Що називається колоїдним розчином?
4. Поняття про дисперсну фазу та дисперсне середовище.
5. Пояснити механізм виникнення і будову подвійного електричного шару.
6. Скласти формулу міцели золю, отриманого за реакцією: Ag(NO3)2 (надл.) + Na2SO4 Вказати усі складові міцели.
7. Зобразити будову міцели золю Fe(ОН)3, отриманого гідролізом FeCl3.
8. Коагуляція ліофобних золей. Поріг коагуляції.


7336996809936321.html
7337050729807632.html
    PR.RU™